Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

16:15
2230 d74d 390
Reposted fromunco unco viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
16:14
1485 ec31 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
16:13
pommy
16:12
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
16:09
pommy
16:09
pommy
16:07
3889 c3c8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaurinko aurinko
pommy
16:06
8897 060b 390
Witamy w Toruniu
Reposted frommy-little-world my-little-world viaaurinko aurinko

November 24 2019

pommy
15:31
2547 9f21 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
15:27
7767 5d2d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
15:21
pommy
15:20
6014 1103 390
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa

November 11 2019

pommy
08:40
6083 4584 390
Reposted fromcrazydunky crazydunky viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
08:40
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
08:37
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viaaurinko aurinko
pommy
08:33
1357 fcc2 390
pommy
08:33
2100 23be 390
Reposted fromsavatage savatage vialonelypassenger lonelypassenger
pommy
08:33
8148 5c28 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaurinko aurinko
pommy
08:30
4738 b5a3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
pommy
08:30
4738 b5a3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl