Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

pommy
20:51
9048 9780 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
pommy
20:47
2796 e7b3 390
pommy
20:42
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasatyra satyra
pommy
20:37
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
pommy
20:35
0216 f4b6 390
pommy
20:34
9911 81fd 390
Reposted fromrisky risky vialonelypassenger lonelypassenger
20:34
1568 987a 390

banshy:

Reine, Norway // Bryan Daugherty

Reposted fromwestwood westwood vialonelypassenger lonelypassenger

September 22 2019

pommy
14:11
Reposted frombluuu bluuu viaaurinko aurinko
pommy
14:07
9008 cafb 390
Reposted frompunisher punisher viamieszu mieszu
pommy
14:05
7877 aba7 390
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
pommy
14:00
3916 2eba 390
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:59
13:54
0912 b901 390

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:53
9113 cbd3 390
Reposted frompiehus piehus viaclementiines clementiines
pommy
13:53
9309 f3ea 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurpriseme surpriseme
pommy
13:49
6434 0c0c 390
Reposted fromnyaako nyaako viawonderwall wonderwall
pommy
13:46
5600 cff5 390
Reposted frombearded bearded viaesperer esperer
pommy
13:45
Reposted fromFlau Flau viaoktawiia oktawiia
pommy
13:45
2454 de5e 390
Reposted fromfeegloo feegloo viaoktawiia oktawiia
pommy
13:45
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaoktawiia oktawiia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl