Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2019

pommy
17:27
2627 c31a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaurinko aurinko
pommy
17:23

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaaurinko aurinko
pommy
17:22

August 04 2019

pommy
13:54
pommy
13:50
pommy
13:49
pommy
13:48
pommy
13:47
Reposted fromshakeme shakeme viawonderwall wonderwall
pommy
13:46
0887 f3ba 390
Reposted fromoll oll viawonderwall wonderwall
pommy
13:45
8047 77d4 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viawonderwall wonderwall
pommy
13:45
pommy
13:45

July 28 2019

pommy
13:41
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:41
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
pommy
13:29
13:28
4683 3af9 390
Reposted fromrousmadder rousmadder viaaurinko aurinko
pommy
13:27

July 03 2019

pommy
20:39
1605 c2c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
pommy
20:38
8730 872b 390
Reposted fromzie zie viadiedrunk diedrunk
20:38
6630 de61 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl